Aquaron Acquisition AQU

-
-
-
已收盤:-

基本資料

股票代號 AQU 年度 2024
名稱 Aquaron Acquisition 公司名稱 Aquaron Acquisition
證券類別 普通股 產業分類名稱(第一級) FINANCE
產業分類名稱(第二級) 成立日期
公開發行年度 2022 流通在外股數 2428412
董事長 Yi Zhou 執行長 Ms. Yi Zhou
財務長 Qingze Zhao 地址 515 Madison Avenue
郵遞區號 10022 電話 646 970 2181
中文公司簡介