APx Acquisition APXI

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q3
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%) 5.78 0.16 0.10 1.09 0.28 1.51
稅後資產報酬率(%) 5.78 0.16 0.10 1.09 0.31 1.51
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.58 0.02 0.02 0.18 0.06 0.24 0.72 0.00

經營績效

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q3
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%) 608.39 -95.82 -98.42
稅後純益成長率(%) 608.39 -95.82 -98.42

經營能力

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q3
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q3
流動比率(%) 16.83 4.84 18.31 73.27 98.12 154.84 191.67
流動資產(百萬)
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 3 2
速動比率(%)
利息保障倍數(倍) 162.75 3.49 11.08

償還能力

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q3
負債比率(%) 1.36 6.41 4.84 0.62 1.08 4.50 5.97 96.64
槓桿比率(%) -104.24 -103.53 -152.86 -199.82 -157.72 -112.38 -111.11 2,877.78