APx Acquisition APXI

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q3
財報結束日 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331 20210930
稅前純益(百萬) 3 1 2 7
營業活動現金流量(百萬) 1 - - - - - -
投資活動現金流量(百萬) 8 - 110
籌資活動現金流量(百萬) -9 -110
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) -82 -221 -101 -115 -138 -127 -161
自由現金流量(百萬) 1,543 -221 -226 -115 -138 -127 -161