APx Acquisition APXI

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q3
財報結束日 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331 20210930
營業收入淨額(百萬)
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬)
營業利益(百萬) - - - - - - -
其他收入及費用(百萬) 4 1 2 2 8
稅前純益(百萬) 3 1 2 7
稅後純益(百萬) 3 1 2 7
基本每股稅後盈餘(元) 0.36 0.01 0.01 0.09 0.03 0.12 0.36 0.00
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.58 0.02 0.02 0.18 0.06 0.24 0.72 0.00
基本平均股數(百萬股) 10 4 17 21 21 4 21 5
稀釋平均股數(百萬股) 10 10 17 21 21 21 21 5
還原基本每股稅後盈餘(元) 0.36 0.01 0.01 0.09 0.03 0.12 0.36 0.00
還原稀釋每股稅後盈餘(元) 0.58 0.02 0.02 0.18 0.06 0.24 0.72 0.00
還原基本平均股數(百萬股) 10 4 17 21 21 4 21 5
還原稀釋平均股數(百萬股) 10 10 17 21 21 21 21 5