Arogo Capital Acquisition AOGO

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331
營業收入淨額(百萬)
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬)
營業利益(百萬) - - - - - - - - -
其他收入及費用(百萬) 1
稅前純益(百萬) - - - -
稅後純益(百萬) - - - - -
基本每股稅後盈餘(元) -0.06 0.12 0.22 0.25 -0.06 0.04 -0.18 -0.07
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.06 -0.48 0.12 0.22 0.25 0.01 0.07 -0.18 -0.07
基本平均股數(百萬股) 3 3 3 3 3 3 2 2
稀釋平均股數(百萬股) 4 3 3 13 3 3 2 2
還原基本每股稅後盈餘(元) -0.06 0.12 0.22 0.25 -0.06 0.04 -0.18 -0.07
還原稀釋每股稅後盈餘(元) -0.06 -0.48 0.12 0.22 0.25 0.01 0.07 -0.18 -0.07
還原基本平均股數(百萬股) 3 3 3 3 3 3 2 2
還原稀釋平均股數(百萬股) 4 3 3 13 3 3 2 2