Anebulo Pharmaceuticals ANEB

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%) -28.84 -36.67 -26.21 -21.20 -19.66 -22.10 -15.28 -14.42 -10.40
稅後權益報酬率(%) -28.84 -36.67 -26.21 -21.20 -19.66 -22.10 -15.28 -14.42 -10.40
稅前資產報酬率(%) -24.51 -32.84 -23.95 -19.12 -17.87 -20.85 -14.76 -14.15 -10.36
稅後資產報酬率(%) -24.51 -32.84 -23.95 -19.12 -17.87 -20.85 -14.76 -14.15 -10.36
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.07 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.15 -0.11 -0.10 -0.08

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 531.78 672.19 1,261.92 1,091.67 968.01 1,230.90 2,838.83 3,036.84 20,055.81
流動資產(百萬) 5 6 9 11 14 16 19 15 17
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 1 1 1 1 1
速動比率(%)
利息保障倍數(倍) -26.57 -83.91

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 16.84 13.52 7.92 9.16 10.33 8.12 3.52 3.29 0.50
槓桿比率(%) 20.26 15.63 8.61 10.08 11.52 8.84 3.65 3.40 0.50