Alpha Star Acquisition ALSA

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q4
財報結束日 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331 20211231
稅前純益(百萬) 1 1 1 1 -
營業活動現金流量(百萬) - -
投資活動現金流量(百萬) - 25 -1 -1 -1 - -115
籌資活動現金流量(百萬) -25 1 1 1 115
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) -102 75 -84 -19 -46 -13 -199 269
自由現金流量(百萬) -109 -8 -35 -84 -19 -46 -13 -199 64