Allego N.V. ALLG

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2021Q2
毛利率(%) 21.25 18.89 24.11 34.46 15.66
營業利益率(%) -11.06 -110.89 -71.92 -17.23 -44.23
稅前純益率(%) -57.79 -151.12 -87.20 -32.95 -60.84
稅後純益率(%) -57.71 -150.37 -87.28 -33.85 -59.96
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%) -6.09 -9.76 -5.97
稅後資產報酬率(%) -6.08 -9.71 -5.97
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.16 -0.05

經營績效

年度
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2021Q2
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2021Q2
應付款項週轉率(次) 0.84 0.49 0.58 0.70 1.61
應收款項週轉率(次) 0.97 0.69 0.56 0.59 1.25
存貨週轉率(次) 1.02 0.64 0.75 0.92 1.97
固定資產週轉率(次) 0.21 0.13 0.15 0.20 0.33
總資產週轉率(次) 0.11 0.06 0.07 0.09 0.14

財務結構

年度
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2021Q2
流動比率(%) 129.66 121.13 170.04 177.56 180.26 153.50
流動資產(百萬) 154 137 155 136 165 69
 存貨(百萬) 34 41 31 27 26 5
流動負債(百萬) 119 113 91 76 91 45
速動比率(%) 1.01 0.85 1.36 1.41 1.52 1.42
利息保障倍數(倍) -2.86 -4.77 -6.88

償還能力

年度
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2021Q2
負債比率(%) 116.45 111.09 102.84 96.10 93.66 164.48
槓桿比率(%) -708.05 -1,001.91 -3,621.03 2,465.61 1,476.70 -255.08