Advanced Health Intelligence AHI

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2024Q1
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q2
2022Q1
2021Q4
2021Q2
財報結束日 20240331 20230930 20230630 20230331 20221231 20220630 20220331 20211231 20210630
營業收入淨額(百萬)
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬)
營業利益(百萬)
其他收入及費用(百萬)
稅前純益(百萬)
稅後純益(百萬)
基本每股稅後盈餘(元)
稀釋每股稅後盈餘(元)
基本平均股數(百萬股)
稀釋平均股數(百萬股)
還原基本每股稅後盈餘(元)
還原稀釋每股稅後盈餘(元)
還原基本平均股數(百萬股)
還原稀釋平均股數(百萬股)