Aura FAT Projects Acquisition AFAR

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
2021Q4
財報結束日 20240229 20231130 20230831 20230531 20230228 20221130 20220831 20220531 20220228
營業收入淨額(百萬)
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬)
營業利益(百萬) - - - - - - - -
其他收入及費用(百萬) 1 1 1
稅前純益(百萬) -
稅後純益(百萬) -
基本每股稅後盈餘(元) 0.04 0.06 0.06 0.07 0.02 0.10 -0.01 -0.00
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.08 0.08 0.12 0.10 0.14 0.12 0.10 -0.05 -0.01
基本平均股數(百萬股) 2 2 11 2 2 2 5 14
稀釋平均股數(百萬股) 5 9 11 14 14 14 5 14
還原基本每股稅後盈餘(元) 0.04 0.06 0.06 0.07 0.02 0.10 -0.01 -0.00
還原稀釋每股稅後盈餘(元) 0.08 0.08 0.12 0.10 0.14 0.12 0.10 -0.05 -0.01
還原基本平均股數(百萬股) 2 2 11 2 2 2 5 14
還原稀釋平均股數(百萬股) 5 9 11 14 14 14 5 14