AltEnergy Acquisition AEAE

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%) -6.74 2.02 -4.67 1.16 0.97 1.23 0.40 0.58 3.50
稅後資產報酬率(%) -6.98 2.49 -4.18 0.83 0.72 1.17 0.39 0.38 3.50
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.34 0.10 -0.02 0.14 0.12 0.20 0.06 0.06 0.58

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%) -87.60 10.36 -72.07
稅後純益成長率(%) -83.87 17.51 -79.29

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 6.57 8.75 10.03 19.14 25.42 87.82 221.26 200.50 619.87
流動資產(百萬)
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 5 4 3 3 1
速動比率(%)
利息保障倍數(倍) -109.73 46.25 -138.50 301.40

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 80.32 73.06 75.42 71.44 4.80 4.65 5.23 5.39 5.77
槓桿比率(%) -101.82 -101.96 -103.19 -107.09 -114.99 -116.63 -118.14 -111.53 -110.64