AltEnergy Acquisition AEAE

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331
稅前純益(百萬) -1 - 1 2 2 1 8
營業活動現金流量(百萬) - - - -1 - - - - -
投資活動現金流量(百萬) 223
籌資活動現金流量(百萬) -222
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) 22 -4 4 -12 -124 -3 -133 -162 -468
自由現金流量(百萬) -209 -610 -467 -1,258 -228 -545 -329 -219 -456