AltEnergy Acquisition AEAE

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
財報結束日 20240331 20231231 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930 20220630 20220331
營業收入淨額(百萬)
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬) 1
營業利益(百萬) -1 - - - - - - - -
其他收入及費用(百萬) - 2 2 3 1 1 8
稅前純益(百萬) -1 - 1 2 2 1 8
稅後純益(百萬) -1 - 1 1 2 8
基本每股稅後盈餘(元) -0.17 -0.10 0.08 0.06 0.10 0.03 0.03 0.29
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.34 0.10 -0.02 0.14 0.12 0.20 0.06 0.06 0.58
基本平均股數(百萬股) 7 7 13 28 28 28 28 28
稀釋平均股數(百萬股) 7 7 13 28 28 28 28 28
還原基本每股稅後盈餘(元) -0.17 -0.10 0.08 0.06 0.10 0.03 0.03 0.29
還原稀釋每股稅後盈餘(元) -0.34 0.10 -0.02 0.14 0.12 0.20 0.06 0.06 0.58
還原基本平均股數(百萬股) 7 7 13 28 28 28 28 28
還原稀釋平均股數(百萬股) 7 7 13 28 28 28 28 28