Ault Disruptive Technologies ADRT

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%) -18.41 -10.50 -7.17 1.34 0.75 0.58 0.26 -0.36 -0.24
稅後資產報酬率(%) -18.41 -10.79 0.56 0.86 0.47 0.37 0.14 -0.37 -0.24
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.20 -0.02 0.06 0.08 0.08 0.06 0.02 -0.06 -0.04

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%) -90.74

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 7.74 7.95 13.22 28.42 100.12 100.38 198.18 293.77 349.89
流動資產(百萬) 119 118 1
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 2 2 2 2 119 118
速動比率(%)
利息保障倍數(倍) -18.38 -24.40 -30.83 -97.57 308.00 -142.00 -95.00

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 604.53 237.53 221.87 205.52 102.74 102.50 3.20 3.18 3.28
槓桿比率(%) -103.50 -103.17 -105.52 -118.29 -3,744.50 -4,105.02 -138.92 -141.01 -189.42