Achilles Therapeutics plc ACHL

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%) -9.02 -12.25 -10.21 -9.40 -9.14 -12.02 -5.73 -6.94 -6.24
稅後權益報酬率(%) -9.00 -12.59 -10.19 -9.38 -9.16 -12.04 -5.75 -6.94 -6.24
稅前資產報酬率(%) -8.01 -10.76 -8.95 -8.32 -8.16 -10.73 -5.13 -6.28 -5.69
稅後資產報酬率(%) -7.99 -11.06 -8.94 -8.31 -8.18 -10.75 -5.14 -6.29 -5.70
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.30 -0.42 -0.42 -0.44 -0.62 -0.32 -0.44 -0.45

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 962.62 856.87 855.24 916.47 1,032.27 1,092.54 1,042.65 1,145.40 1,451.09
流動資產(百萬) 131 145 155 175 185 196 198 227 259
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 13 16 18 19 17 17 19 19 17
速動比率(%)
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 10.56 11.82 12.46 12.16 10.82 10.58 10.88 10.14 8.81
槓桿比率(%) 11.81 13.41 14.24 13.84 12.13 11.83 12.21 11.28 9.66