Acri Capital Acquisition ACAC

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%) 0.54 0.70 0.98 0.47 0.79 0.52 0.16 -0.36
稅後資產報酬率(%) 0.28 0.44 0.72 0.23 0.57 0.26 0.16 -0.36
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.00 0.02 -0.33 0.34 0.02 -0.65 -4.01 3.98 0.00

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%) -60.98 -45.61 155.17
稅後純益成長率(%) -71.70 -31.76 88.28

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 5.54 2.35 3.85 12.73 51.42 230.29 1,032.61 888.81 13.14
流動資產(百萬) 1
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 3 2 2 1
速動比率(%)
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 14.54 14.08 12.89 10.86 9.03 3.29 3.00 3.06 90.77
槓桿比率(%) -116.35 -111.51 -110.23 -111.89 -120.89 -151.00 -156.91 -187.11 983.33