African Agriculture AAGR

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%) -4.95 -1.14 -1.90 -1.69
稅後資產報酬率(%) -4.95 -1.14 -1.90 -1.69
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.17

經營績效

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
流動比率(%) 0.78 0.82 1.06 1.68 3.17
流動資產(百萬)
 存貨(百萬)
流動負債(百萬) 14 12 11 10 7
速動比率(%)
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
負債比率(%) 93.19 88.87 39.73 37.25 7.28
槓桿比率(%) -101.01 -101.04 -101.18 -101.58 -102.40