African Agriculture AAGR

-
-
-
已收盤:-

現金流量表

單位:百萬元
年季
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
財報結束日 20230930 20230630 20230331 20221231 20220930
稅前純益(百萬) -1 - - -2 -
營業活動現金流量(百萬) - - - - -
投資活動現金流量(百萬) 26 154
籌資活動現金流量(百萬) -25 -154
匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬)
本期現金及約當現金增減數(百萬) 5 -30 6 -110 -472
自由現金流量(百萬) -103 -386 -556 -710 -472