Ares Acquisition AACT

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
毛利率(%)
營業利益率(%)
稅前純益率(%)
稅後純益率(%)
稅前權益報酬率(%)
稅後權益報酬率(%)
稅前資產報酬率(%) 1.21 1.33 1.24 1.39
稅後資產報酬率(%) 1.21 1.33 1.24 1.39
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.20 0.24 0.26 0.22 0.00

經營績效

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
應付款項週轉率(次)
應收款項週轉率(次)
存貨週轉率(次)
固定資產週轉率(次)
總資產週轉率(次)

財務結構

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
流動比率(%) 488.89 865.59 894.74 1,161.29 0.12 0.20
流動資產(百萬) 2 2 2 3
 存貨(百萬)
流動負債(百萬)
速動比率(%)
利息保障倍數(倍)

償還能力

年度
2024Q1
2023Q4
2023Q3
2023Q2
2023Q1
2022Q4
2022Q3
2022Q2
2022Q1
負債比率(%) 4.31 4.34 4.40 4.45 98.93 98.25
槓桿比率(%) -110.68 -112.41 -115.08 -117.18 9,266.67 5,600.00